ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με τον όρο πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία από τη φωτιά και τις συνέπειές της.

Τα μέτρα που λαμβάνονται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

 • παθητικά ή προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας
 • ενεργητικά ή κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας

Στα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (για όλα τα κτίρια):

 • μέτρα για μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εντός του κτιρίου
 • μέτρα για μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εκτός του κτιρίου
 • η επάρκεια και αντοχή των δομικών στοιχείων του κτιρίου στην πυρκαγιά για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη εκκένωσή του
 • κατάλληλη σχεδίαση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου

Στα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται (ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του κτιρίου):

 • τοποθέτηση φορητών μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες)
 • τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης
 • τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού (κομβία συναγερμού)
 • τοποθέτηση μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές)
 • τοποθέτηση συστήματος καταιονητήρων (sprinklers)